join us

กิจกรรมที่จัดโดย คปอ. และ คสก. ของบริษัท คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คณะเซฟตี้ประจำบริษัทนั่นเอง คสก. คือ คณะกรรมการสวัสดิการประจำบริษัท โดยคณะ คปอ. ของเราแต่งตั้งขึ้น เพื่อที่จะทำให้บริษัทของเรา ที่ดำเนินกิจการโดยการซ่อมซื้อขายเช่ารถเครน และซ่อมซื้อขายเช่ารถฟอร์คลิฟท์ ดำเนินกิจการอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะในด้านการทำงาน ด้านพนักงาน เพราะว่าความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ตั้งแต่แม่บ้าน ถึงฝ่ายบริหาร กิจกรรมความปลอดภัยของเรามีหลายกิจกรรมดังนี้
ส่งทีมบริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายปฏิบัติการ ไปเรียน จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน และ คปอ.

ส่งพนักงานทุกคนไปเรียนทุกไตรมาส

จัดส่งเอกสารให้ทางราชการทุกไตรมาส

ประชุม คปอ. คสก. ทุกเดือน

แจกจ่ายคู่มือการทำงาน และคู่มือความปลอดภัยให้ พขร. และช่าง รวมถึง PPE ขั้นพื้นฐาน

ทำการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคน

ทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงานทุกเดือน 5 และ 11 เช่น การวัดแสง วัดเสียง วัดฝุ่น วัดความร้อน

ส่ง พขร. และช่าง เข้าเรียนคอร์สต่างๆ เช่น การขับขี่เครน และเฮี๊ยบอย่างปลอดภัย คอร์ส 5 ส.

จป. วิชาชีพ ทำการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

การฝึกซ้อมระงับเพลิงไหม้ และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ โดยเทศบาลบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี

การเดินตรวจความปลอดภัยในโรงงาน

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และปลูกจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

การคัดแยกขยะ การจัดหาอุปกรณ์ และสิ่งของตามมติของ คปอ. และ คสก. เช่น ถังน้ำดื่ม กล่องปฐมพยาบาล ป้ายสถิติความปลอดภัย ถุงลมบอกทิศทาง ป้ายจุดรวมพล

อื่นๆ